• Loại: Son 3 màu
  • Giá bán: 390.000 VNĐ / cây / màu